“Κόκκινη κάρτα” σε συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου – Απώλεια δικαιωμάτων με ευθύνη της Διοίκησης, διαφορετική μεταχείριση και έλλειμμα ένδικων μέσων εκτός Δικαστηρίων

Την ανάγκη νομοθετικών ρυθμίσεων για την επίλυση προβλημάτων επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη μετά τις πολυάριθμες αναφορές πολιτών που δέχθηκε

Σημεία-αγκάθια στις συνταξιοδοτικές διατάξεις των ασφαλισμένων του Δημοσίου διακρίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από αναφορές που δέχθηκε και σύμφωνα με τις οποίες εντοπίζει μεταχείριση δύο ταχυτήτων μεταξύ πολιτών, ενώ καταδεικνύει πως συχνά χάνουν δικαιώματα όχι υπ’ ευθύνη τους, αλλά εξαιτίας των γραφειοκρατικών διαδικασιών στην έκδοση αποφάσεων.

Ωστόσο, όπως αναφέρει σε προ ημερών ανακοίνωσή του, «μέχρι σήμερα οι αρμόδιοι φορείς δεν έχουν ανταποκριθεί στις προτάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής». Ειδικότερα, ο Συνήγορος είχε από τον περασμένο Οκτώβριο καταθέσει τις νομοθετικές προτάσεις του για ζητήματα συντάξεων ασφαλισμένων του Δημοσίου προς την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.

Ειδικότερα, μετά από τις αναφορές πολιτών, στο έγγραφό του πρότεινε:

  • Την τροποποίηση διατάξεων προκειμένου να καταλάβουν στο πεδίο εφαρμογής τους και άλλα πρόσωπα που πιθανώς εκ παραδρομής δεν έχουν τύχει της ίδιας μεταχείρισης από τη συνταξιοδοτική νομοθεσία.
  • Την κατάργηση διατάξεων που οδηγούν σε απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των διοικούμενων χωρίς να φέρουν οι ίδιοι καμία απολύτως ευθύνη.
  • Τη θέσπιση νέων διατάξεων που θα ενισχύσουν τη δυνατότητα διεκδίκησης και άσκησης των δικαιωμάτων των πολιτών, προστατεύοντάς τους από εσφαλμένες ερμηνείες και παθογένειες της δημόσιας διοίκησης.
επιμέλεια ανήλικων

EUROKINISSI

Δεν προβλέπεται ενδιάμεσο ένδικο στάδιο

Έμφαση δίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, πέραν των προβληματικών διατάξεων, στο γεγονός πως στις ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις του δημοσίου δεν υπάρχει πρόβλεψη για ιεραρχική διοικητική προσφυγή.

«Επομένως, ο έχων έννομο συμφέρον μπορεί είτε να υποβάλει αίτηση θεραπείας είτε να ασκήσει τα ένδικα μέσα προσφεύγοντας στο Ελεγκτικό Συνέδριο χωρίς να προβλέπεται ενδιάμεσο στάδιο επανεξέτασης» σημειώνει και εκτιμάει ότι «ειδικά στις παρούσες συνθήκες, ελλείψει ενδιάμεσου σταδίου προσφυγής των πολιτών, θα ήταν σκόπιμο να θεσπιστεί ειδική συνταξιοδοτική διάταξη που να προβλέπει το στάδιο της ενδικοφανούς προσφυγής από τον διοικούμενο, έτσι ώστε η διόρθωση και θεραπεία τυχόν σφαλμάτων να ολοκληρώνεται εντός της διοικητικής διαδικασίας, χωρίς να επιβαρύνονται οι πολίτες με το υπέρμετρο κόστος της αναζήτησης της δικαστικής προστασίας και χωρίς να αυξάνεται περαιτέρω ο φόρτος των διοικητικών δικαστηρίων».

Συνήγορος του Πολίτη: Οι προτάσεις για την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών

Στην επιστολή της η ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει επίσης πως με βάση την προηγούμενη εμπειρία της προτείνει:

* Η αρμόδια επιτροπή εξέτασης των προσφυγών να είναι ολιγομελής (π.χ. τριμελής) για να διασφαλιστεί η ευελιξία και η ταχύτητα στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της

* Να απαρτίζεται από έναν δικαστικό λειτουργό του αρμόδιου δικαστηρίου για τα συνταξιοδοτικά ζητήματα του δημοσίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος θα προεδρεύει με τον αναπληρωτή του, έναν Διευθυντή από τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Δημοσίου, αρμόδιο κάθε φορά για τις υπό εξέταση ενστάσεις, με τον αναπληρωτή του, και έναν υπηρεσιακό παράγοντα του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με εμπειρία και ενασχόληση σε συνταξιοδοτικά ζητήματα.

νομοσχέδιο

Freepik

Οι περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης

Περιγράφοντας τα προβλήματα που έχει εντοπίσει από τις αναφορές, ειδική αναφορά κάνει η ανεξάρτητη Αρχή στις διατάξεις σχετικά με τα αναδρομικά συνταξιοδοτικά οικονομικά δικαιώματα, που επιμηκύνονται στα 5 έτη στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Παραπέμπει μάλιστα στην αιτιολογική έκθεση του σχετικού νόμου, στην οποία σημειώνεται πως η τροποποίηση των διατάξεων προέκυψε από τη διαπίστωση ότι ειδικά στις περιπτώσεις που το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έπρεπε να κριθεί βάσει των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, η καθυστέρηση στη διαδικασία ελέγχου και απονομής της σύνταξης είναι πλέον ιδιαίτερα χρονοβόρα με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον σοβαρός κίνδυνος απώλειας οικονομικών δικαιωμάτων των συνταξιούχων λόγω παραγραφής.

«Δυστυχώς όμως, όπως προκύπτει και από αναφορές πολιτών προς την Ανεξάρτητη Αρχή, ούτε το χρονικό διάστημα των 5 ετών είναι αρκετό προκειμένου να ελεγχθεί και να εκδοθεί σημαντικός αριθμός συντάξεων, κυρίως όταν πρέπει να κριθούν με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. Επομένως, ο χρόνος που απαιτείται από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της απόφασης μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο παραγραφής της αξίωσης του ασφαλισμένου για αναδρομικά ποσά. Η παραγραφή αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην καθυστέρηση του φορέα, για την οποία βεβαίως ο ασφαλισμένος δεν έχει καμιά ευθύνη, ούτε μπορεί να επηρεάσει με δικές του ενέργειες» τονίζει ο Συνήγορος.

Επίσης, αναφορά γίνεται και στη διετή παραγραφή καθυστερούμενων συντάξεων, επιδομάτων και βοηθημάτων που καταβάλλονται από το Δημόσιο, καθώς λέει ο Συνήγορος πως «από τις διατάξεις προκύπτει ότι ο πολίτης δεν μπορεί να ανακόψει την παραγραφή εφόσον μετά την παρέλευση της διετίας από την υποβολή του αιτήματός του, επιδεικνύοντας μάλιστα από την πλευρά του τη δέουσα επιμέλεια, παρατηρηθεί έλλειψη ανταπόκρισης της διοίκησης οφειλόμενη αποκλειστικά σε δική της αδράνεια ή υπαιτιότητα».

Επισημαίνει, όμως, πως με βάση αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε πως ο περιορισμός της αναδρομικής χορήγησης συντάξεων στο πλαίσιο του Κώδικα Πολιτικών & Στρατιωτικών Συντάξεων καταργήθηκε και ορίσθηκε ότι «το δικαίωμα στη σύνταξη είναι απαράγραπτο, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που γεννώνται από την άσκηση του δικαιώματος αυτού ανατρέχουν στην ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά περίπτωση από τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου».

βιβλίο, δικαστικό σφυρί, ζυγαριά δικαιοσύνης

Freepik

Συνήγορος του Πολίτη: Θέματα αναπηρίας και ορφανών παιδιών

Μεταξύ των προβληματικών διατάξεων ο Συνήγορος εντάσσει και αυτήν σχετικά με τον καθορισμό της αναπηρίας των συνταξιοδοτούμενων. «Θεωρούμε προφανές, ότι, εφόσον κατέστη επιθυμητή και αναγκαία από την Πολιτεία, η συνταξιοδοτικά ευνοϊκή αντιμετώπιση εκείνων των περιπτώσεων κατά τις οποίες επήλθε απρόβλεπτα και αναπάντεχα η αναπηρία σε χρονικό σημείο μετά την υποβολή της παραίτησης από την Υπηρεσία, πολλώ δε μάλλον να ισχύει και στις περιπτώσεις εκείνες που η αναπηρία υπήρχε κατά την ημερομηνία της παραίτησης αλλά δεν ασκήθηκε το αντίστοιχο δικαίωμα από τον άμεσα ενδιαφερόμενο, για διάφορους λόγους, ιδίως δε εάν δεν ασκήθηκε λόγω της ίδιας της αιτίας, ψυχική ή διανοητική, από την οποία εκπορεύεται η αναπηρία» αναφέρει.

Μνεία γίνεται και σε παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς που πάσχουν από αναπηρία. Όπως υπογραμμίζεται βάσει νόμου του υπουργείου Εργασίας για τον ιδιωτικό τομέα «παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό ή από πολλαπλές βαριές αναπηρίες ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης που πράγματι ελάμβανε ο θανών γονέας ή προκειμένου περί ασφαλισμένου, το ποσό που εδικαιούτο να λάβει ο θανών, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του οικείου φορέα κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα ή δεν παίρνουν σύνταξη από δική τους εργασία».

Όμως, σύμφωνα με την ανεξάρτητη Αρχή, «αυτή η διάταξη δεν φαίνεται να ισχύει για παιδιά ασφαλισμένων του Δημοσίου».

Δείτε αναλυτικά τις προτάσεις:

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η «λεωφόρος» της κοκαΐνης

Έξι φορτηγά γεμάτα με στρατιώτες και αστυνομικούς έφτασε μέσα στη νύχτα έξω από ένα σπίτι στο Γκουαγιακίλ του Ισημερινού. Η πόρτα του σπιτιού έγραφε πως «ενοικιάζεται» και τα φώτα ήταν σβηστά. Ωστόσο, δεν πτοήθηκαν από το φαινομενικά άδειο σπίτι καθώς

Βυθίζεται το ελληνόκτητο πλοίο που χτυπήθηκε από τους Χούθι – Αναφορές για νεκρό

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το πλοίο έχει υποστεί σοβαρή βλάβη στο μηχανοστάσιο, πλέει εδώ και ώρες ακυβέρνητο και παρουσιάζει εισροή υδάτων. Αναφορές σε αραβικά ΜΜΕ σημειώνουν ότι υπάρχει ένα νεκρός από το πλήρωμα. Το ελληνικό λιμενικό διευκρίνισε ότι ανάμεσα στα

Γιώργος Αυτιάς: Στρασβούργο

Ακόμη και στους αριθμούς μπορεί κανείς να ασκήσει ερμηνευτική βία. Μπορεί να βλέπει στα εκλογικά μεγέθη όχι αυτό που μετράνε, αλλά το είδωλο των προκαταλήψεών του. Κάπως έτσι, κάποιοι είχαν «διαβάσει» το αποτέλεσμα προτού καν κλείσουν οι κάλπες την Κυριακή.

Αρχίζει η δικαστική μάχη δισ. ευρώ για τα εγκλωβισμένα αεροσκάφη

Μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες leasing αεροσκαφών ξεκίνησαν τη δικαστική μάχη εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών στο Δουβλίνο, μία αναμέτρηση στην οποία παίζονται αποζημιώσεις τουλάχιστον 2,5 δισ. ευρώ για αεροσκάφη που παραμένουν αποκλεισμένα στη Ρωσία. Οι εκμισθωτές έχουν εγείρει αγωγές κατά δεκάδων

Μετάβαση στο περιεχόμενο